Úvod   >  O společnosti  >  Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

根据 2016 年 4 月 27 日欧洲议会和理事会关于在处理个人数据和此类数据自由流动方面保护个人的条例 (EU) 2016/679 保护个人数据的声明

(以下简称《条例》)

一、个人数据控制者

INTEGRA GROUP sro 公司,IČO: 26206439, DIČ: CZ26206439, 在布拉格市法院保存的商业登记簿中,C 部分,插入 79667,

(以下简称“控制者”)特此通知您根据《条例》第 12 条处理个人数据

二、个人数据处理的范围和目的及其来源

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění svých zákonných povinností.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, účely jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochranu práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek Správce), archivnictví vedené na základě zákona, výběrová řízení na volná pracovní místa, plnění zákonných povinností ze strany Správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

3. Správce získává osobní údaje buď přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) nebo z  veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, rejstřík Ares apod.)

4. Bez souhlasu subjektu údajů, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává Správce osobní údaje především pro následující účely:

Stížnosti a reklamace

Jedná se o identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od konkrétní stížnosti nebo reklamace. Osobní údaje k tomuto účelu Správce zpracovává po dobu nezbytnou k vyřízení stížnosti či reklamace a  následně po dobu 4 let.

Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře
V případě kontaktování s podněty, připomínkami nebo dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Správce, zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení požadavku.

5. Na základě souhlasu subjektu údajů zpracovává Správce osobní údaje především pro následující účely:

Marketingové soutěže

V případě přihlášení do některé ze soutěží Správce zpracovává Správce osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který subjekt údajů Správci poskytne. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje Správce zpracovává v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže.

Nabídka produktů a informování o akcích

Na základě souhlasu subjektu údajů zpracovává Správce osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na zadanou adresu. 

Osobní údaje uvedené v čl. II. Bodě 5. zpracovává Správce až do odvolání souhlasu.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a  nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
2.popisné údaje (např. bankovní spojení)
3.další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
4.údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.) případně další údaje uvedené v čl. II..

IV. Kategorie subjektů údajů

Kategorie subjektů údajů jsou zejména zákazník Správce (u subjektů registrovaných na e-shopu), zaměstnanec Správce, dodavatel služby, odběratel služby, jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci, uchazeč o zaměstnání.

V. Kategorie příjemců osobních údajů

1. V případě některých činností spolupracuje Správce s externími subjekty („Zpracovateli"), kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají a  to vždy na základě zvláštní smlouvy a dle platných právních předpisů.

2. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.

3. Se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce ve svém sidle, provozovnách a pobočkách vyjma případů obsažených v čl. V. bodě 1..Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k  zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nedošlo k  neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování či přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém, skartačním a archivačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

VIII. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů tak, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 Nařízení.

IX. Práva subjektů údajů

Kromě odvolání souhlasu má subjekt údajů dále právo požádat o:

1. Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Správce následující informace: 

o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o    informace o účelech zpracování,

o    kategorie dotčených osobních údajů,

o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o    plánované době zpracování,

o   existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. 

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v Nařízení, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

4. Omezení zpracování

Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Přenositelnost osobních údajů

Bude-li to technicky proveditelné, lze osobní údaje předat na základě písemné žádosti subjektu údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

6. Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Spráce. V  případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

根据上述要求,数据主体可以书面请求的形式联系管理员的注册办事处。

如果管理员不遵守数据主体根据第九条提出的要求,数据主体有权直接联系监管机构,即个人数据保护办公室。

本声明自2018年5月25日起生效

 
© Copyright 2009 IntegraGroup s.r.o. Veškerá práva vyhrazena